GESTION DURABLE TRANSFRONTALIÈRE DES ESPÈCES SAUVAGES DANS LES ESPACES NATURELS POCTEFA

Objectifs et résultats attendus :

La surexploitation commerciale actuelle de certaines espèces sauvages compromet la conservation de la biodiversité dans certains écosystèmes naturels de l’espace POCTEFA. Pour inverser ou atténuer cette situation, le GESTES s’efforcera de concilier la préservation des espèces et des espaces naturels et l’exploitation commerciale des ressources sauvages.

L’intervention sera menée dans différents domaines de connaissances (écologie, biologie, réglementation, culture, impact social et économie), en proposant des lignes directrices d’utilisation pour les espèces collectées en plus grand volume ou plus vulnérables, en étudiant la viabilité de leur culture dans des scénarios agroforestiers et en élevant sensibilisation des différents acteurs de la chaîne de valeur mais aussi du grand public.

Avec l’exécution du projet, nous obtiendrons suffisamment d’informations pour pouvoir comparer le cadre juridique qui protège la collecte d’espèces vertes sauvages aromatiques, médicinales et ornementales des deux côtés de la frontière et proposer de nouvelles mesures agissant de manière homologue, définir des plans de gestion des espèces sélectionnées adaptés aux différentes situations et convenus entre les acteurs du secteur, qui permettent de maintenir et de réguler l’activité de collecte pour qu’elle soit durable.

Parallèlement, des activités et du matériel de formation seront également réalisés à destination de différents groupes cibles (gestionnaires d’espaces naturels, propriétaires, collectionneurs, commerçants, etc.) et la diffusion sera complétée par des activités de sensibilisation des consommateurs, sur l’importance de connaître l’origine sauvage de la matière première végétale et qu’elle a été obtenue de manière durable.

Une action transfrontalière est nécessaire pour éviter la migration des récoltes vers des espaces moins réglementés, capables de résister à une pression excessive qui finirait par endommager les systèmes agroforestiers.

Le projet GESTES est cofinancé à 65% par l’Union européenne à travers le programme Interreg VI-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2021-2027). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de la zone frontalière Espagne-France-Andorre.

Début du projet:
08-01-2024

Fin du projet:
08-01-2027

Les partenaires:
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ,Parc naturel régional des Pyrénées catalanes; Institut des plantes à parfums aromatiques et médicinales; Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón; Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole Ariège-Comminges ; Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (Participante)

 

 

 

Gestió sostenible transfronterera d’espècies silvestres als espais naturals POCTEFA (GESTES)

Objectius i resultats esperats:

La sobreexplotació comercial actual d’algunes espècies silvestres compromet la conservació de la biodiversitat en alguns ecosistemes naturals de l’espai POCTEFA. Per revertir o mitigar aquesta situació, GESTES treballarà per conciliar la preservació de les espècies i els espais naturals i l’aprofitament comercial dels recursos silvestres.

Cal una actuació transfronterera per evitar la migració de la recol·lecció cap a espais menys regulats que puguin suportar una pressió excessiva que acabarà danyant els sistemes agroforestals.

S’intervindrà en diferents àmbits de coneixement (ecologia, biologia, reglamentació, cultiu, incidència social i economia), proposant pautes d’aprofitament per a aquelles espècies recol·lectades en major volum o més vulnerables, estudiant la viabilitat de la posada en cultiu en escenaris agroforestals i sensibilitzant els diferents actors de la cadena de valor i també el gran públic.

Amb l’execució del projecte s’obtindrà suficient informació per poder contrastar el marc legal que empara la recol·lecció d’espècies silvestres aromàtiques, medicinals i de verd ornamental a banda i banda de la frontera i proposar noves mesures que actuïn de forma homòloga, definir plans de gestió de les espècies seleccionades adaptats a les diferents situacions i consensuats entre els actors del sector, que permetin mantenir i regular l’activitat de recol·lecció perquè sigui sostenible.

Alhora també es realitzaran activitats i materials de capacitació orientats a diferents grups objectiu (gestors dels espais naturals, propietaris, recol·lectors, comercialitzadors, etc.) i es complementarà la divulgació amb activitats de sensibilització als consumidors, sobre la importància de conèixer la procedència silvestre de la matèria primera vegetal i que aquesta ha estat obtinguda de manera sostenible.

El projecte GESTES ha estat cofinançat al 65% per la Unió Europea a través del Programa Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra.

 

Gestión sostenible transfronteriza de especies silvestres en los espacios naturales POCTEFA (GESTES)

Objetivos y resultados esperados:

La actual sobreexplotación comercial de algunas especies silvestres compromete la conservación de la biodiversidad en algunos ecosistemas naturales del espacio POCTEFA. Para revertir o mitigar esta situación GESTES trabajará para conciliar la preservación de las especies y los espacios naturales y el aprovechamiento comercial de los recursos silvestres.

Es necesaria una actuación transfronteriza para evitar la migración de la recolección hacia espacios menos regulados que puedan soportar una presión excesiva que acabará dañando los sistemas agroforestales.

Se intervendrá en diferentes ámbitos de conocimiento (ecología, biología, reglamentación, cultivo, incidencia social y economía), proponiendo pautas de aprovechamiento para aquellas especies recolectadas en mayor volúmen o más vulnerables, estudiando la viabilidad de su puesta en cultivo en escenarios agroforestales y sensibilizando los diferentes actores de la cadena de valor y también al gran público.

Con la ejecución del proyecto se obtendrá suficiente información para poder contrastar el marco legal que ampara la recolección de especies silvestres aromático-medicinales y de verde ornamental a ambos lados de la frontera y proponer nuevas medidas que actúen de forma homóloga, definir planes de gestión de las especies seleccionadas adaptados a las diferentes situaciones y consensuados entre los actores del sector, que permitan mantener y regular la actividad de recolección para que sea sostenible.

A la vez también se realizarán actividades y materiales de capacitación orientados a diferentes grupos objetivo (gestores de los espacios naturales, propietarios, recolectores, comercializadores, etc) y se complementará la divulgación con actividades de sensibilización a los consumidores, sobre la importancia de conocer la procedencia silvestre de la materia prima vegetal y que esta ha sido obtenida de forma sostenible.

El proyecto GESTES ha sido cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra.

Inicio del proyecto:08-01-2024

Fin de proyecto:08-01-2027

Socios:
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (Coordinador/a); Parc naturel régional des Pyrénées catalanes (Participante); Institut des plantes à parfums aromatiques et médicinales (Participante); Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (Participante); Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole Ariège-Comminges (Participante); Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (Participante)

Partager cet article : Facebook Twitter Google+